ในหลวงกับเชียงใหม่

Lifestyle

  • Pen:
  • Lens:

Posted: 18 October 2017
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ภาพที่เราคุ้นเคยคือภาพที่ท่านทรงงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภาค ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารเพียงใด ภาคเหนือก็เป็นอีกแห่งที่พระองค์ทรงมาเยือนและเสด็จทรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในโครงการต่างๆ ซึ่งสร้างคุณูปการให้กับคนเชียงใหม่มากมาย ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และพลิกความยากจนให้กลายเป็นความสมบูรณ์ซึ่งส่งต่อมายังปัจจุบันนี้