ท่องเที่ยวตามราง เดินทางแบบสโลว์ไลฟ์

Voyage

  • Pen: popnews
  • Lens: popnews

Posted: 15 May 2018

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ สืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ตามเส้นทาง “อุตรดิตถ์ - แพร่(เด่นชัย) – ลำปาง – ลำพูน - เชียงใหม่” ขบวนรถไฟ ขบวนพิเศษ การท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ โดยเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึงสถานีรถไฟนครลำปาง ชมวิถีชีวิตตามรายทาง ความสวยงามของธรรมชาติ ที่ทางรถไฟวิ่งลัดเลาะขุนเขาอุโมงค์ขุนตาน หรือที่สะพานทาชมภู
 
   

   
 
โดย อุโมงค์ขุนตาน แห่งนี้เกิดจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนว ขุดอุโมงค์ลอดเท่านั้น และเมื่อสร้างเสร็จก็ให้ชื่อว่าอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งมีความยาวถึง 1,352.15 เมตร พักที่สถานีขุนตาน สักการะศาลเจ้าพ่อขุนตาน และสถูปของวิศวกรผู้สร้างอุโมงค์ขุนตาน ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ประแจสับราง ถ่ายภาพกับอุโมงค์ขุนตาน รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยมือเมนูเด็ดไก่แดงทาชมพู โดยตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้ให้ข้อมูลและความเป็นมาของเส้นทางการท่องเที่ยวรถไฟ พร้อมฟังเสียงเพลงแนวคันทรีจากกลุ่มนักดนตรีตลอดการเดินทาง
มีบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน ที่พัก และนั่งรถม้า นำเที่ยวนครลำปาง
 


   
 
ซึ่งมีผู้ประกอบการนำเที่ยว ภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ได้นำเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ  เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางรถไฟสายวัฒนธรรม ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศที่น่าอยู่ ประชากรมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย และมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีสถานบริการทางด้านที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ที่มีมาตรฐาน พร้อมสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาค ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

 
   

 
รถไฟมีความสำคัญในการใช้คมนาคมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพาหนะที่สำคัญที่ประชาชนใช้ในการสัญจรติดต่อคมนาคมในอดีตถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 100 ปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดขบวนรถไฟสายเหนือกรุงเทพ - ลำปาง จากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง ขบวนแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2459 จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟสายเหนือ นครลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ได้ชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนผู้คน และโบราณสถานต่างๆ ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ชัดเจนบริเวณสองข้างทาง ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 


   
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้รับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ เมื่อปีงบประมาณ 2558 - 2559 และมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากต่างประเทศ และในประเทศ มีความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ประสบผลสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมานิยม และให้ความสนใจการท่องเที่ยวทางรถไฟมากขี้น เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟ นับเป็นการคมนาคมขนส่งทางบกที่มีความปลอดภัยที่สุด ที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมบรรยากาศวิวและทิวทัศน์บริเวณ 2 ข้างทางได้ โดยตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเลือกการเดินทางโดยรถไฟ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

 
 

 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟในจังหวัดภาคเหนือ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ สืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา (อุตรดิตถ์ - แพร่(เด่นชัย) – ลำปาง – ลำพูน - เชียงใหม่) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตามเส้นทางของรถไฟในภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ โดยกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ และจัดการดำเนินการให้มีขบวนรถไฟวิ่งระยะสั้น ระหว่างจังหวัดในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่(เด่นชัย) – ลำปาง – ลำพูน - เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือเป็นการกระจายและขยายฐานนักท่องเที่ยวยกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือ