”ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559” ครั้งที่ 18

000

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน ”ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559” ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึง 3 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าทอมือในภาคเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าทอมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อก้าวสู่อาเซียน ณ ห้องหอมุก ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

Gallery