พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ จัด ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER จับคู่เจรจาธุรกิจ ดึงต่างชาติร่วมงาน

  • BY iPopnews

Posted: 27 October 2017 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม "ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER" โดยมี คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
คุณนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า "การดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่ในประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มอาหาร ของตกแต่ง สมุนไพรและสปา กลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่น และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กำหนด เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 63 ราย จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 120 ราย"
 

การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ในครั้งนี้มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศดูไบ ปากีสถาน อินเดีย อียีปต์ สวีเดน แคนาดา อเมริกา เช็ก ญี่ปุ่น และลาว จำนวนกว่า 40 ราย ที่สนใจสินค้ากลุ่มอาหาร ของตกแต่ง สมุนไพรและสปา กลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่น ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมกิจกรรม และมีการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในด้านการค้า การตลาด อันจะส่งผลให้สามารถสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่เข้มแข็ง ผ่านศักยภาพ ความพร้อม และความสามารถของผู้ประกอบการที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ตลาดในทุกระดับต่อไปได้อย่างยั่งยืน