TRACING THE FADING LEGACY นิทรรศการเลือนจางไม่รางหาย

Lifestyle

  • Pen: รายาเฮอริเทจ
  • Lens: OBA KIM

Posted: 19 December 2018


เลือนจางไม่รางหาย
 
 
 
 
TRACING THE FADING LEGACY
Stories of Living Legends
An Exhibition at Raya Heritage

 
ธรรมชาติหล่อหลอมวิถีชีวิต วิถีชีวิตสร้างเอกลักษณ์และก่อเกิดศิลปวัฒนธรรม สั่งสมจนกลายเป็นภูมิปัญญาและมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น หากด้วยยุคสมัยที่หมุนผ่าน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนตาม มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ไม่เว้นกระทั่งในภูมิภาคล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทางวิถี วัฒนธรรม และจารีตอันเด่นชัด ก็ไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนผ่านบนกระแสธารของกาลเวลาไปได้เลย
 
รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จัดแสดงงาน “เลือนจางไม่รางหาย” (TRACING THE FADING LEGACY) นิทรรศการที่รวบรวมและนำเสนอเหล่าบุคคลผู้เป็น “เจ้าของ” มรดกที่กำลังจะเลือนหาย ท่านเหล่านี้คือตำนานที่ยังมีชีวิต ที่ซึ่งในบางทักษะฝีมือและศาสตร์ความรู้ พวกเขาอาจเป็นกลุ่มคนรุ่นสุดท้ายผู้ครอบครองมรดกอันขาดคนสืบต่อไปอย่างน่าเสียดาย

 
 
นิทรรศการพาไปติดตามวิถีชีวิตของเหล่าพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน สล่า และบุคคลผู้มีบทบาทในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในล้านนา ผ่านภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์ รวมถึงถ้อยคิดคำนึง และเรื่องราวโดยสังเขปของพวกเขา
 
ไม่ว่าจะเป็นเหล่าสล่าผู้ผลิตเครื่องจักสานดั้งเดิมในอำเภอสารภี ช่างทอผ้าชาวปกาเกอะญอที่มีวิถีชีิวิตแอบอิงกับธรรมชาติที่อำเภอแม่แจ่ม ช่างหัตถกรรมผู้ต่อลมหายใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อำเภอแม่ริม ครอบครัวที่ฟื้นฟูการสานสาดแหย่งจนเกิดเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืนที่จังหวัดลำพูน กลุ่มสล่าผ้าฝ้ายทอมือด้วยกระบวนการธรรมชาติที่จังหวัดลำปาง หรือปราชญ์ชาวบ้านผู้รอบรู้ในวิถีชีิวิตดั้งเดิมและสมุนไพรพื้นถิ่นของล้านนา เป็นอาทิ

 


 
นิทรรศการนี้หวังให้เป็นทั้งการเชิดชู เน้นย้ำในคุณค่า รวมถึงการจุดประกายให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปอย่างงามสง่า เพราะถึงแม้โลกสมัยใหม่อาจจะไม่เหลือพื้นที่ให้ภูมิปัญญาหรืองานทางหัตถกรรมพื้นบ้านบางชนิดได้คงอยู่ หากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามรดกเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนรากเหง้า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจของชาวล้านนา และเหล่าลูกหลานผู้สืบสายและสืบสานมาจนถึงรุ่นเรา เช่นทุกวัน
 
นิทรรศการเลือนจางไม่รางหาย
(TRACING THE FADING LEGACY)

จัดแสดง ณ โรงแรมรายาเฮอริเทจ เชียงใหม่
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม 2562
ทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)